Stadgar för Smålands Cykelförbund 1995-11-25

Stadgar för Smålands Cykelförbund 

§ 1

Smålands Cykelförbund består av verksamma föreningar inom Småland och Öland,

som blivit upptagna som medlemmar i Svenska Cykelförbundet.

§ 2

Inom Smålands Cykelförbund sammanträder årligen ombud för de till Svenska Cykelför-

bundet anslutna föreningar till årsmöte. Mötet skall avhållas sista helgen i februari månad.

Kallelse till anslutna föreningar skall ske senast tre veckor före mötet

Varje förening skall utse högst två ombud, som skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Ett ombud får endast representera en förening. Provisoriskt anslutna föreningar är berättigade att utse ombud till årsmötet men dessa ombud har endast yttrande och förslagsrätt men ingen rösträtt.

§ 3

Rösträtt vid Smålands Cykelförbunds årsmöte varje ansluten förening, som erlagt fastsälld årsavgift samt insänt årsrapport till Svenska Cykelförbundet och Smålands Cykelförbund.

Fullmakt skall överlämnas vid årsmötet, som utvisar, vilket ombud som är röstberättigad vid årsmötet. Om särskilda skäl föreligger kan ombudet överlåta sin fullmakt på annan röst-berättigad medlem i sin förening. Överlåtelsen skall bekräftas skriftligen på fullmakten.

Icke röstberättigad förenings ombud äger yttrande- och förslagsrätt.

§ 4

Smålands Cykelförbunds årsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud som kallats och

hörsammat kallelsen. Ordföranden och sekreteraren vid mötet har rösträtt, under förutsätt-

ning att de har behörig fullmakt från sin förening. Detta gäller även övriga ledamöter av för-

bundsstyrelsen. Förbundsstyrelseledamöter, som ej innehar fullmakt, har yttrande- och för-

slagsrätt.

§ 5

Vid Smålands Cykelförbunds årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande

2. Fråga om mötets behöriga utlysning.

3. Upprop och fullmaktsgranskning

4. Val av presidium (ordförande och sekreterare för mötet)

5. Val av två justeringsmän tillika röstkontrollanter.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse.

7. Revisionsberättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

9. Styrelsens förslag till årsmötet.

10. Motioner till årsmötet.

11. Val av förbundsordförande på 1 år.

12. Val av 2 styrelseledamöter på 2 år.

13. Val av 1 styrelsesuppleant på 2 år.

14. Val av revisor och revisorssuppleant på 1 år.

15. Val av valberedning på 1 år(1 sammankallande jämte 2 övriga ledamöter)

16. Övrig information

17. Avslutning

§ 6

Styrelsen kan då den finner det lämpligt kalla till extra möte. Endast den eller de frågor,

som angetts i kallelsen får då behandlas. Kallelsen skall utsändas senast två veckor före

mötet. Vid sådant möte bör om möjligt, föreningarnas ombud från senaste årsmötet deltaga.

§ 7

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och fördelar i övrigt arbetsupp-

gifterna bland de valda ledamöterna.

Styrelsen äger rätt att utse kommittéer för specialuppgifter om styrelsen anser det erforderligt.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden.

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.

Ordföranden har rösträtt och rätten att deltaga i förhandlingarna. Styrelseledamot får ej rösta

mot fullmakt.

§ 8

Styrelsens uppgift är att inom Smålands Cykelförbunds distrikt företräda förbundet i enlig-

het med stadgar, instruktioner och övriga bestämmelser på det sätt som anses ändamålsenligt

för förbundet. Styrelsen skall verka för en sund idrottslig utveckling.

Styrelsen ålägges

att sköta löpande ärenden, föra protokoll och erforderliga böcker på ett för förbundet

hedersamt sätt

att vidtaga åtgärder för genomförande av distriktsmästerskap och andra tävlingar, enligt

Svenska Cykelförbundets bestämmelser

att tillhandahålla revisorerna räkenskaperna samt årets protokoll i god tid före årsmötet

att avge stadgeenliga rapporter, samt lämna upplysningar till övriga idrottsförbund

att handlägga remissvar och yttranden.

§ 9

Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 10

Revisorerna, varav Smålands Idrottsförbund utser en, åligger att granska förbundets förvalt-

ning och räkenskaper under det sistförflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna

revisionsberättelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte.

§ 11

Förslag om ändring av stadgar eller upplösning av Smålands Cykelförbund, kan endast behandlas vid årsmötet.

§ 12

Vid upplösning skall förbundets tillgångar tillfalla idrottsbefrämjande ändamål, detta skall delges Svenska Cykelförbundet och Smålands Idrottsförbund, med styrkta protokoll från

styrelse- och årsmöte och åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning.

§ 13

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar, Svenska Cykelförbundets stadgar

samt övriga föreskrifter och tävlingsbestämmelser.